Polimery, gumy, plastiki i kompozyty

Charakteryzacja polimerów jest istotną gałęzią  nauki  o polimerach, zwykle używaną do przewidywania ich właściwości, od surowego materiału do gotowego produktu, z uwzględnieniem szybkości rozkładu i wpływu tego procesu na środowisko.
Podstawowe znaczenie dla charakterystyki materiałów ma określenie parametrów termicznych, takich jak temperatura topnienia, zeszklenia, rozkładu, temperatura określonych ubytków masy czy przemian polimorficznych. Istotne dane dostarczają także badania pozwalające na wyznaczenie ciepła właściwego, ciepła topnienia czy krystalizacji. Parametry te często decydują o jakości produktu. Uzyskanie szeregu informacji na temat zmian wybranych właściwości substancji pod wpływem zmieniającej się w kontrolowany sposób temperatury dostarcza szeroki wachlarz metod analizy termicznej.  Na pełną charakterystykę polimerów pozwala rodzina instrumentów NEXTA firmy HITACHI.

Warto jest także przyjrzeć się topograficznym obrazom wybranych powierzchni. Analiza topograficzna wykorzystywana jest m.in. w badaniach procesów obróbkowych do odzwierciedlenia procesu wytwarzania, optymalizacji procesów obróbki, doboru i weryfikacji narzędzi skrawających oraz ich zużycia. Ponadto metoda ta wykorzystywana jest do inspekcji szkieł kontaktowych, analizy protez czy innych tworzyw, a także do badania powierzchni zębów i włosów. Analizując topografię powierzchni można również określić właściwości adsorpcyjne danego materiału.


Dzięki oferowanym przez nas aparatom można:
  • Wyznaczyć bezwzględną masę cząsteczkową, rozkład mas cząsteczkowych, stopień rozgałęzienia i skład kopolimerów za pomocą techniki GPC/SEC.
  • Wyznaczyć strukturę cząsteczkową za pomocą reometru rotacyjnego oraz właściwości procesowe za pomocą reometru kapilarnego
  • Symulować naprężenia, temperaturę i ciśnienie występujące w czasie obróbki polimeru
  • Zmierzyć wielkość cząstek nano oraz mikro
  • Stworzyć „obraz fazowy” powierzchni kompozytu, który dostarczy jakościowe informacje o właściwości mechanicznych powierzchni przy pomocy mikroskopu sił atomowych
  • Określić stabilność termiczną oraz chemiczną badanych materiałów
  • Monitorować procesy polimeryzacji w czasie rzeczywistym

Przedstawione poniżej produkty spełniają wiele wymagań charakteryzujących sektor przemysłu polimerowego, gumowego i kompozytowego. Zgodność z wymogami RoHS jest doskonałym przykładem zaangażowania w regulacje środowiskowe, spójność produktu i recykling tworzyw sztucznych.
Kolejnym przykładem rozwiązań wpływających na jakość i bezpieczeństwo produktu jest kalibracja ADPOL, która umożliwia analizę elementarną dodatków i wypełniaczy, zapewniając zgodność z wymaganiami REACH.

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:do 60°C

zetasizer advance range

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,3nm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS

Mikroskop sił atomowych 250px

nGauge

Mierzone parametry:Topografia powierzchni
Chropowatość powierzchni (Ra)
Grubość warstw
Obrazowanie fazowe (właściwości mechaniczne materiału)
Wielkość cząstek
Technika:Mikroskopia sił atomowych
Czas pomiaru:16 sekund - 20 minut
Przeznaczenie:Laboratorium

Redux

Mierzone parametry:Topografia powierzchni
Chropowatość powierzchni (Ra)
Grubość warstw
Obrazowanie fazowe (właściwości mechaniczne materiału)
Wielkość cząstek
Technika:Mikroskopia sił atomowych
Czas pomiaru:16 sekund - 20 minut
Przeznaczenie:Laboratorium

Vertex

Mierzone parametry:Topografia powierzchni
Chropowatość powierzchni (Ra)
Grubość warstw
Obrazowanie fazowe (właściwości mechaniczne materiału)
Wielkość cząstek
Technika:Mikroskopia sił atomowych
Czas pomiaru:16 sekund - 20 minut
Przeznaczenie:Pomiary on-line

chirscan 242

Chirascan

Mierzone parametry:Analiza strukturalna: struktura drugo- i trzeciorzędowa
Stabilność: termiczna i chemiczna
Zakres temperatur: 20 - 90°C
Zakres pomiarowy:163 – 1150nm (możliwość rozszerzenia do 1700nm)
Wydajność: Skan spektrum dalekiego UV – 1:40 min

MicroNIR spektrometr bliskiej podczerwieni

MicroNIR OnSite-W

Technika pomiarowa:spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRs)
Dostępne modele chemometryczne:ilościowe lub jakościowe
Dodatkowe tryby analizy:analiza kropli cieczy, analiza tabletek, analiza cieczy w kuwecie
Przeznaczenie:potwierdzenie tożsamości surowców (RMID), analiza stężenia konkretnego związku w mieszaninie

micornir PAT-W

MicroNIR PAT

Technika pomiarowa:spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRs)
Mierzone parametry:unikalne dla każdego procesu (ilościowo lub jakościowo)
Tryby analizy:refleksyjny, transmisyjny (PAT-L)
Przeznaczenie:badania i rozwój, produkcja

SOPAT

SOPAT

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:0,5 – 50.000 µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Analiza obrazu
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Parsum

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:50µm do 6000µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Insitec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Różnicowe kalorymetry skaningowe (DSC): NEXTA DSC600 i NEXTA DSC200

Mierzone parametry: przepływ ciepła
Zakres temperatur:od -150 °C do 725 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka procesów i parametrów termodynamicznych

Jednoczesne analizatory termograwimetryczne (STA): NEXTA STA200 i NEXTA STA300

Mierzone parametry: przepływ ciepła, zmiana masy próbki, zmiana temperatury próbki
Zakres temperatur:temperatura pokojowa do 1500 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka procesów i parametrów termodynamicznych

Analizatory termomechaniczne (TMA): TMA7100 i TMA7300

Mierzone parametry: odkształcenie wywołane obciążeniem
Zakres temperatur:od -170 °C do 600 °C
lub temperatura pokojowa do 1500 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka procesów i parametrów termodynamicznych

Dynamiczny analizator mechaniczny (DMA): DMA7100

Mierzone parametry: moduł tłumienia drgań wywołany oscylacyjnym obciążeniem
Zakres temperatur:od -150 °C do 600 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka właściwości mechanicznych i lepkosprężystych