Stabilność i oddziaływanie makromolekuł

Niezwykle potężnym narzędziem do charakteryzacji makromolekuł jest różnicowa kalorymetria skaningowa. DSC umożliwia bezpośredni pomiar entalpii oraz temperatury przemiany fazowej (Tm), a przez to pozwala określić stabilność termiczną makromolekuł.

Kalorymetria DSC wykorzystywana jest w badaniach nad nowymi lekami. Technika umożliwia:

  • wybór najbardziej stabilnych białek lub makromolekuł,
  • optymalizację warunków produkcyjnych,
  • określenie optymalnych warunków dla formulacji ciekłych,
  • badanie interakcji z ligandami.

Do badań nad stabilnością i oddziaływaniami makromolekuł wykorzystywana jest również izotermiczna kalorymetria miareczkowa. ITC mierzy ciepło uwalniane lub absorbowane w trakcie powstawania wiązania, a przez to pozwala zrozumieć reakcje zachodzące pomiędzy molekułami.

Kalorymetria ITC wykorzystywana jest w badaniach nad nowymi lekami. Technika umożliwia:

  • określenie powinowactwa reagentów,
  • wybór potencjalnych związków leczniczych,
  • pomiar termodynamiki reakcji,
  • określenie mechanizmu wiązania,
  • badania nad kinetyką enzymatyczną.

Rodzina MicroCal

Mierzone parametry:Mikrokalorymetria, analiza bez konieczności znakowania
Zakres temperatur:-10°C - 130°C
Wydajność:Od 2 do 50 na 24h
Technika:Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC)

Alto

Mierzone parametry:stała wiązania KD, kon, koff
Zakres temperatur:15 – 35 °C
Objętość próbki:2 µl
Technika:Powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR)

openSPR XT

OpenSPR/OpenSPR-XT

Mierzone parametry:stała wiązania KD, kon, koff
Zakres temperatur:4 - 40°C
Objętość nastrzyku:5 – 100 μl
Technika:Powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR)