Stabilność i oddziaływanie makromolekuł

Niezwykle potężnym narzędziem do charakteryzacji makromolekuł jest różnicowa kalorymetria skaningowa. DSC umożliwia bezpośredni pomiar entalpii oraz temperatury przemiany fazowej (Tm), a przez to pozwala określić stabilność termiczną makromolekuł.

Kalorymetria DSC wykorzystywana jest w badaniach nad nowymi lekami. Technika umożliwia:

 • wybór najbardziej stabilnych białek lub makromolekuł,
 • optymalizację warunków produkcyjnych,
 • określenie optymalnych warunków dla formulacji ciekłych,
 • badanie interakcji z ligandami.

Do badań nad stabilnością i oddziaływaniami makromolekuł wykorzystywana jest również izotermiczna kalorymetria miareczkowa. ITC mierzy ciepło uwalniane lub absorbowane w trakcie powstawania wiązania, a przez to pozwala zrozumieć reakcje zachodzące pomiędzy molekułami.

Kalorymetria ITC wykorzystywana jest w badaniach nad nowymi lekami. Technika umożliwia:

 • określenie powinowactwa reagentów,
 • wybór potencjalnych związków leczniczych,
 • pomiar termodynamiki reakcji,
 • określenie mechanizmu wiązania,
 • badania nad kinetyką enzymatyczną.

Inną techniką pomiarową służącą do pomiaru interakcji, w nieco inny sposób, jest pomiar rezonansu plazmonowego powierzchniowego – SPR pozwala na wyznaczenie parametrów wiązania i spojrzenie na reakcję od kinetycznej strony.

Analizatory SPR są złotym standardem w przemyśle farmaceutycznym ponieważ w bardzo szybki sposób pozwalają na:

 • określenie powinowactwa między reagentami,
 • analizę przyłączania i odłączania analitu od liganda (kon, koff),
 • wyznaczenie ogólnej kinetyki reakcji,
 • szybkie porównanie wiązań różnych cząsteczek z jednym celem (w przypadku wyposażenia urządzenia w sampler

Mikrokalorymetria rodzina MicroCal

Rodzina MicroCal

Mierzone parametry:Mikrokalorymetria, analiza bez konieczności znakowania
Zakres temperatur:-10°C - 130°C
Wydajność:Od 2 do 50 na 24h
Technika:Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC)

Alto

Mierzone parametry:stała wiązania KD, kon, koff
Zakres temperatur:15 – 35 °C
Objętość próbki:2 µl
Technika:Powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR)

openSPR XT

OpenSPR/OpenSPR-XT

Mierzone parametry:stała wiązania KD, kon, koff
Zakres temperatur:4 - 40°C
Objętość nastrzyku:5 – 150 μl
Technika:Powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR)

chirscan 242

Chirascan

Mierzone parametry:Analiza strukturalna: struktura drugo- i trzeciorzędowa
Stabilność: termiczna i chemiczna
Zakres temperatur: 20 - 90°C
Zakres pomiarowy:163 – 1150nm (możliwość rozszerzenia do 1700nm)
Wydajność: Skan spektrum dalekiego UV – 1:40 min

SUPR-CM small

SUPR-CM

Mierzone parametry:Pomiar stabilności strukturalnej białek
Technika:Pomiar fluorescencji wewnętrznej po denaturacji chemicznej
Wydajność:Płytka 96 dołkowa – 50 sekund
Płytka 384 dołkowa – 2,5 minuty