Białka i makromolekuły

Do pełnej charakteryzacji białek i makromolekuł możemy wykorzystać szereg analizatorów. Poniżej wypunktowano przykładowe z nich:

  • Chromatografy żelowe – umożliwia separację cząstek i dzięki wykorzystaniu szeregu detektorów – określenie stopnia zagregowania, rozkładu masy cząsteczkowej, a także konformacji cząsteczek.
  • Analizatory FFF – pełnią podobną funkcję jak chromatografy żelowe. Dzięki zastosowaniu bardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych doskonale sprawdzają się w charakteryzacji układów niecałkowicie rozpuszczalnych, a także nanocząstkach innych niż polimerowe.
  • Mikrokalorymetry – pozwalają wyznaczyć temperaturę topnienia białek (różnicowe kalorymetry skaningowe), a także rodzaj i charakter wiązania (izotermiczne kalorymetry miareczkowe).
  • Zetametry – wykorzystują techniki: DLS (pomiar wielkości cząstek białek i makromolekuł) oraz ELS (określenie stabilności dyspersji, skłonności do agregacji).
  • Sondy Ramana – pozwalają na pełną kontrolę procesu produkcyjnego biofarmaceutyków.
  • Instrumenty SPR – zapewniają wysokiej jakości, analizę interakcji biomolekuł bez znakowania

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:do 60°C

AF2000 Multiflow

Zakres pomiarowy: Polimery104 - 109 Da
Zakres pomiarowy: Nanocząstki1nm - 10µm
Zakres temperatur:5°C - 220°C
Technika:FFF (przepływ krzyżowy)

Rodzina MicroCal

Mierzone parametry:Mikrokalorymetria, analiza bez konieczności znakowania
Zakres temperatur:-10°C - 130°C
Wydajność:Od 2 do 50 na 24h
Technika:Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC)

chirscan 242

Chirascan

Mierzone parametry:Analiza strukturalna: struktura drugo- i trzeciorzędowa
Stabilność: termiczna i chemiczna
Zakres temperatur: 20 - 90°C
Zakres pomiarowy:163 – 1150nm (możliwość rozszerzenia do 1700nm)
Wydajność: Skan spektrum dalekiego UV – 1:40 min

SUPR-CM small

SUPR-CM

Mierzone parametry:Pomiar stabilności strukturalnej białek
Technika:Pomiar fluorescencji wewnętrznej po denaturacji chemicznej
Wydajność:Płytka 96 dołkowa – 50 sekund
Płytka 384 dołkowa – 2,5 minuty

zetasizer advance range

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,0003µm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS

HyperFlux PRO Plus Analyzer 242px

HyperFlux PRO Plus

Technika pomiarowa:spektroskopia Ramana
Mierzone parametry:unikalne dla każdego procesu (ilościowo lub jakościowo)
Sondy:zanurzeniowe i bezstykowe
Przeznaczenie:skala pilotażowa, produkcja, laboratorium

Alto

Mierzone parametry:stała wiązania KD, kon, koff
Zakres temperatur:15 – 35 °C
Objętość próbki:2 µl
Technika:Powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR)

openSPR XT

OpenSPR/OpenSPR-XT

Mierzone parametry:stała wiązania KD, kon, koff
Zakres temperatur:4 - 40°C
Objętość nastrzyku:5 – 150 μl
Technika:Powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR)