Rodzina MicroCal ITC

Izotermiczne kalorymetry miareczkujące MicroCal ITC pozwalają na bezpośrednie pomiary w roztworze (bez konieczności znakowania) parametrów termodynamicznych w pojedynczym badaniu. Umożliwia to dokładne określenie stałych wiązań (KD), stechiometrii reakcji (n), entalpii (ΔH) i entropii (ΔS), dając pełną charakteryzację termodynamiczną oddziaływań międzycząsteczkowych. Pomiary na ITC wykraczają poza powinowactwo wiązań i pomagają w wyjaśnianiu mechanizmów leżących u podstaw oddziaływań międzycząsteczkowych. MicroCal PEAQ-ITC zapewnia najwyższą czułość analizy, zaś oferowany opcjonalnie autosampler umożliwia maksymalne wykorzystanie sprzętu przy minimalnym udziale operatora.

Mikrokalorymetr MicroCal PEAQ-ITC

MicroCal PEAQ-ITC

Mierzone parametry:Stała wiązania, entalpia, entropia, stechiometria
Zakres pomiarowy:od 2 °C do 80 °C
Wydajność8 - 12 próbek na 8h
Technika:Izotermiczna kalorymetria miareczkowa

MicroCal VP-ITC

Mierzone parametry:Stała wiązania, entalpia, entropia, stechiometria
Zakres pomiarowy:od 2 °C do 80 °C
Wydajność4 - 8 próbek na 8h
Technika:Izotermiczna kalorymetria miareczkowa