Mikrokalorymetr MicroCal VP-ITC

Mikrokalorymetr MicroCal VP-ITC to potężny, łatwy w obsłudze i czuły instrument, który umożliwia badanie dowolnych oddziaływań biocząsteczek. Ta szybka, wygodna technika badań bez konieczności znakowania dostarcza informacji potrzebnych do charakteryzowania oddziaływań molekularnych biocząsteczek takich jak białka, przeciwciała, kwasy nukleinowe i inne. Urządzenie jest powszechnie  stosowane w środowiskach badawczych w celu badania specyficznej reakcji wiązania liganda z cząsteczką, oceny mechanizmów wiązania i badań nad kinetyką enzymów i projektowaniem inhibitora.

Jakich informacji o próbce dostarcza mikrokalorymetr?

Mikrokalorymetr dostarcza danych o powinowactwie co pozwala uzyskiwać informacje o oddziaływaniach biomolekularnych. Izotermiczna kalorymetria miareczkowa jest szybką i wygodną techniką nie wymagającą znakowania, wykonywaną w roztworze, pozwalającą na dowolny wybór bufora oraz braku ograniczenia w przypadku masy cząsteczkowej.

MicroCal VP-ITC to kompletny system, który nie wymaga dodatkowych akcesoriów, reagentów czy materiałów eksploatacyjnych. Po załadowaniu próbki urządzenie działa bez potrzeby nadzoru, pozwalając użytkownikowi wykonywać inne czynności.

Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC) mierzy powinowactwo wiązań i parametrów termodynamicznych pomiędzy dwiema biomolekułami. Gdy powstaje wiązanie międzycząsteczkowe energia jest albo uwalniana albo absorbowana. Pomiar tej zmiany ciepła w ITC umożliwia dokładne określenie stałych wiązań (KD), stechiometrię reakcji (n), entalpię (ΔH) i entropię (ΔS), zapewniając pełen profil termodynamiczny oddziaływań międzycząsteczkowych w pojedynczym pomiarze.

Mikrokalorymetr MicroCal VP-ITC może być także stosowany do określania zmiany pojemności cieplnej przy tworzeniu wiązania w szerokim zakresie temperatur.

 • Bezpośrednie pomiary od milimolowych do nanomolowych stałych wiązania (KDS) (10-2 – 10-9 M)
 • Pomiary od nano- do pikomolowych stałych dysocjacji z użyciem technik wiązania konkurencyjnego (10-9 – 10-12 M).
 • Niereaktywne celki ze stopu Hastelloy zapewniają kompatybilność z próbkami biologicznymi
 • Zamontowane na stałe Cele zapewniają powtarzalność, ultraczułą pracę,  niewielkie wymogi konserwacyjne
 • Precyzyjny system dozowania cieczy zapewniają precyzję i powtarzalność nastrzyków.
 • Celki w kształcie monety optymalizują mieszanie próbki
 • Trzy dostępne do wyboru tryby czasów odpowiedzi do różnorodnych zastosowań.
 • Wybierane przez użytkownika prędkości mieszania w celu dopasowania warunków do próbki.
 • Ogniwa Peltiera zapewniające szybką stabilizację temperatury
 • Kompletny system obejmuje urządzenie ThermoVac do przygotowania próbek i czyszczenia urządzenia. Nie wymaga żadnych innych akcesoriów, reagentów i materiałów eksploatacyjnych.
 • Kontrola poprzez inteligentny interfejs użytkownika, VPViewer™ z automatyczną analizą danych prowadzoną z użyciem oprogramowania Origin ™.
 • Technika w całości w roztworze: Bez konieczności znakowania czy immobilizacji. Brak ograniczeń pod względem doboru bufora. Możliwość pomiarów mętnych roztworów
Rodzaj pomiaru Stała wiązania (KD)

Entalpia (ΔH)

Entropia (∆S)

Stechiometria (n)

Objętość próbki 2 mL
Objętość celi 1400 µL
Objętość nastrzyku próbki 300 µL
Przerób próbek 8 – 12 na 8 h
Materiał wykonania celek Hastelloy
Kształt celki O kształcie monety
Szumy 0,5 ncal/s
Zakres temperaturowy Od 2 °C do 80 °C
Stabilność temperatury ±0,00012°C
Czas odpowiedzi 10 s
Wiele trybów odpowiedzi Tak (pasywny, wysokiego wzmocnienia i niskiego wzmocnienia)

Farmacja
chemia specjalistyczna
białka i makromolekuły


Linki do strony producenta


MicroCal VP-ITC