Wielkość i kształt cząstek

Wielkość i kształt cząstek są kluczowymi parametrami wielu substancji i materiałów, szeroko wykorzystywanych przez różne gałęzie przemysłu. Analiza i kontrola tych parametrów pozwala na wytworzenie produktu końcowego o odpowiednich właściwościach i wysokiej jakości. Poniżej krótko opisano kilka najbardziej popularnych technik służących do pomiaru wielkości i kształtu, a także rozkładu wielkości cząstek w próbce.


Dyfrakcja laserowa

W technice tej, aby zbadać wielkość cząstek, dokonuje się pomiaru intensywności światła rozproszonego przez zdyspergowaną próbkę, za pomocą wielu ustawionych pod różnymi kątami detektorów. Duże cząstki rozpraszają światło pod małymi kątami, natomiast małe – pod dużymi. Na tej podstawie, analizując zależność intensywności rozproszonego światła od kąta, można określić rozkład wielkości cząstek w próbce. Do zalet dyfrakcji laserowej zaliczyć można szeroki zakres pomiarowy, szybkość i prostotę pomiaru oraz dużą powtarzalność.


DLS (Dynamic Light Scattering)

Dynamiczne rozpraszanie światła to technika polegająca na pomiarze intensywności światła rozpraszanego przez próbkę, pod jednym kątem. Cząstki zawieszone w próbce poruszają się ruchami Browna, co powoduje zmiany intensywności światła docierającego do detektora. Na podstawie fluktuacji intensywności światła określić można prędkość poruszania się cząstki wyznaczyć – korzystając z równania Stokesa-Einstaina – również ich wielkości. Technika ta pozwala mierzyć bardzo małe cząsteczki (rzędu 1 nm), a ponadto daje dokładne i powtarzalne wyniki przy zachowaniu prostoty pomiaru.


Analiza obrazu

Innym podejściem do kwestii badania wielkości i kształtu cząstek są urządzenia wykorzystujące analizę obrazu. W technice tej używa się wysokiej jakości światłoczułej matrycy, połączonej z powiększającym układem optycznym. Urządzenie wykonuje wiele zdjęć badanej próbki, które następnie są analizowane przez oprogramowanie urządzenia. Na podstawie tej analizy otrzymuje się dokładne informacje o rozkładzie wielkości cząstek (liczbowym i objętościowym) oraz o ich kształcie.


Rozszerzona technika filtracji przestrzennej

Technika rozszerzonej filtracji przestrzennej wykorzystywana jest w pomiarach online do monitorowania przepływu cząstek. Umieszczone w sondach czujniki pozwalają na określenie rozkładu prędkości poruszających się cząstek, a po przeliczeniu rozkładu wielkości cząstek. Technika ta dostarcza szereg informacji dotyczących badanego strumienia cząstek.

zetasizer advance range

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,3nm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS

wielkość makromolekułWielkość cząstek Stężenie i liczba cząstek

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Wielkość cząstek

NanoSight Pro

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, stężenie cząstek, agregacja białek
Zakres pomiarowy:10nm - 1000nm
Technika:NTA

Wielkość cząstek wielkość makromolekuł Stężenie i liczba cząstek

Pi Sentiel Pro

Mierzone parametry:Kształt i wielkość cząstek
Zakresy pomiarowe:1 - 300 µm
10 - 800 µm
100 - 2500 µm
Technika:Dynamiczna analiza obrazu
Przeznaczenie:Laboratorium, pomiar at-line

kształt cząstekWielkość cząstek

Morphologi 4/4-ID

Mierzone parametry:Wielkość i kształt cząstek identyfikacja chemiczna
Zakres pomiarowy:0,5µm do 1300µm
Technika:Analiza obrazu, spektrometria Ramana
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Przeznaczenie:Laboratorium

Wielkość cząstek

SOPAT

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:0,5 – 50.000 µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Analiza obrazu
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Wielkość cząstek

Insitec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Wielkość cząstek

Parsum

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:50µm do 6000µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Wielkość cząstek

Spraytec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:Aerozole, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Wielkość cząstek