Przemysł rafineryjny

Petrochemikalia uzyskuje się z przetworzonej ropy naftowej i wykorzystuje do produkcji gamy istotnych dla przemysłu materiałów takich jak na przykład paliwa, woski, polimery i detergenty. Przemysł petrochemiczny można podzielić na sektor „upstream” związany z odzyskiwaniem i produkcją ropy naftowej, oraz sektor „downstream” zajmujący się jej przetwórstwem. Nasze urządzenia znajdą zastosowanie w obydwu tych sektorach, pozwalając na badanie wielu istotnych dla jakości końcowego produktu parametrów.

W przemyśle rafineryjnym kluczowe znaczenie ma wpływ temperatury na właściwości chemiczne danej substancji. Wiedza ta pozwala na wyznaczenie parametrów termodynamicznych badanego materiału, poznanie i wykorzystanie jego efektów cieplnych. Swe zastosowania znajdują tu metody analizy termicznej, oferowane przez aparaturę rodziny NEXTA firmy HITACHI.


Asfalt

Asfalt jest produktem naftowym szeroko wykorzystywanym w przemyśle budowlanym. Ten lepko-sprężysty materiał, będący mieszanką aromatycznych węglowodorów jest uznawany za złożony układ koloidalny. Asfalt używany jest przy budowie dróg jako lepiszcze wiążące kruszywa mineralne i jako taki ma znaczący wpływ na wytrzymałość gotowej konstrukcji. W celu polepszenia jego własności mechanicznych często stosowane są dodatki w postaci polimerów, gumy, olejów czy regulatorów pH. Oferowane przez nas urządzenia pozwalają na:

 • Testy zgodności z branżowymi standardami
 • Pełną charakteryzację własności reologicznych
 • Rozwój formulacji i kontroli jakości
 • Ustalenie temperatury mieszania i kompakcji
 • Badanie ciał stałych pod kątem zmęczenia i skumulowanych naprężeń
 • Badanie rozmiaru cząstek i stabilności emulsji
 • Ocenę i porównanie konkurencyjnych produktów

Płuczki wiertnicze

Płuczka wiertnicza jest mieszanką polimerów, soli i minerałów na bazie oleju lub wody, wykorzystywaną do ochrony wiertła przy wydobywaniu ropy lub gazu. Jej analiza i badania są niezbędne do monitorowania i kontrolowania:

 • Własności reologicznych, zapewniających optymalny poślizg
 • Rozkładu mas cząsteczkowych i struktury polimerowych dodatków dla wydajnego materiałowo produktu
 • Rozkładu wielkości cząstek w celu zapobiegania agregacji mogącej doprowadzić do uszkodzeń
 • Potencjału zeta do kontrolowania stężeń soli i zapobiegania agregacji

Paliwa

Wtrysk paliwa jest jednym z kluczowych elementów konstrukcji silników, decydującym o wielkości kropel paliwa trafiających do komory spalania. Wielkość ta jest istotna, ponieważ na jej podstawie można określić efektywność spalania i wydajność paliwową całego silnika. Dzięki badaniom rozproszonych paliw można:

 • Zwiększyć wydajność silników
 • Zoptymalizować spalanie
 • Dostosować produkt do obowiązujących norm prawnych
 • Projektować coraz nowocześniejsze systemy

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:do 60°C

Spraytec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:Aerozole, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

micornir PAT-W

MicroNIR PAT

Technika pomiarowa:spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRs)
Mierzone parametry:unikalne dla każdego procesu (ilościowo lub jakościowo)
Tryby analizy:refleksyjny, transmisyjny (PAT-L)
Przeznaczenie:badania i rozwój, produkcja

Różnicowe kalorymetry skaningowe (DSC): NEXTA DSC600 i NEXTA DSC200

Mierzone parametry: przepływ ciepła
Zakres temperatur:od -150 °C do 725 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka procesów i parametrów termodynamicznych

Jednoczesne analizatory termograwimetryczne (STA): NEXTA STA200 i NEXTA STA300

Mierzone parametry: przepływ ciepła, zmiana masy próbki, zmiana temperatury próbki
Zakres temperatur:temperatura pokojowa do 1500 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka procesów i parametrów termodynamicznych

Analizatory termomechaniczne (TMA): TMA7100 i TMA7300

Mierzone parametry: odkształcenie wywołane obciążeniem
Zakres temperatur:od -170 °C do 600 °C
lub temperatura pokojowa do 1500 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka procesów i parametrów termodynamicznych

Dynamiczny analizator mechaniczny (DMA): DMA7100

Mierzone parametry: moduł tłumienia drgań wywołany oscylacyjnym obciążeniem
Zakres temperatur:od -150 °C do 600 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka właściwości mechanicznych i lepkosprężystych