Ceramika i metalurgia

W przemyśle ceramicznym niezwykle istotna jest wielkość cząstek surowców, gdyż to ona determinuje jakość powierzchni gotowego produktu. Analiza wielkości cząstek suchych lub mokrych dyspersji w czasie rzeczywistym lub w laboratorium umożliwia oddzielenie materiału pożądanego od nieprzydatnego w celu uzyskania optymalnych warunków wypalania przy jak najniższych kosztach.

Obróbka ceramiki obejmuje szereg etapów (np. wytwarzanie proszku, mielenie, mieszanie, granulowanie, zagęszczanie, spiekanie, wprowadzanie dodatków) i każdy z nich może on mieć wpływ na końcowe właściwości ceramiki.

W przypadku zarówno ceramiiki jak i metalurgii istosny jest wpływ temperatury na właściwości chemiczne i mechaniczne daneo materiału. Niezbędnych informacji o zależności poszczególnych parametrów charakteryzujących daną substancję od temperatury dostarcza zespół metod analizy termicznej. W badaniach ceramiki i metalurgii metody analizy termicznej umożliwiają wykorzystanie efektów cieplnych charakterystycznych dla danej substancji do analizy reakcji chemicznych czy przemian fazowych przy modyfikacji składu wyjściowych mieszanek ceramicznych czy też metali do różnych zastosowań, a także do identyfikacji danego materiału w oparciu o znane diagramy fazowe. Kompleksową charakterystykę materiału odstarcza aparatura rodziny NEXTA firmy HITACHI.

Skuteczną techniką wykorzystywaną do badania jakości, a także mechanizmów degradacji powierzchni ceramiki jest mikroskopia sił atomowych. Mikroskopy generują obraz 3D badanej powierzchni w skali nanometrycznej przy względnej łatwości interpretacji wyników.

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Redux

Mierzone parametry:Topografia powierzchni
Chropowatość powierzchni (Ra)
Grubość warstw
Obrazowanie fazowe (właściwości mechaniczne materiału)
Wielkość cząstek
Technika:Mikroskopia sił atomowych
Czas pomiaru:16 sekund - 20 minut
Przeznaczenie:Laboratorium

Vertex

Mierzone parametry:Topografia powierzchni
Chropowatość powierzchni (Ra)
Grubość warstw
Obrazowanie fazowe (właściwości mechaniczne materiału)
Wielkość cząstek
Technika:Mikroskopia sił atomowych
Czas pomiaru:16 sekund - 20 minut
Przeznaczenie:Pomiary on-line

Mikroskop sił atomowych 250px

nGauge

Mierzone parametry:Topografia powierzchni
Chropowatość powierzchni (Ra)
Grubość warstw
Obrazowanie fazowe (właściwości mechaniczne materiału)
Wielkość cząstek
Technika:Mikroskopia sił atomowych
Czas pomiaru:16 sekund - 20 minut
Przeznaczenie:Laboratorium

Różnicowe kalorymetry skaningowe (DSC): NEXTA DSC600 i NEXTA DSC200

Mierzone parametry: przepływ ciepła
Zakres temperatur:od -150 °C do 725 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka procesów i parametrów termodynamicznych

Jednoczesne analizatory termograwimetryczne (STA): NEXTA STA200 i NEXTA STA300

Mierzone parametry: przepływ ciepła, zmiana masy próbki, zmiana temperatury próbki
Zakres temperatur:temperatura pokojowa do 1500 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka procesów i parametrów termodynamicznych

Analizatory termomechaniczne (TMA): TMA7100 i TMA7300

Mierzone parametry: odkształcenie wywołane obciążeniem
Zakres temperatur:od -170 °C do 600 °C
lub temperatura pokojowa do 1500 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka procesów i parametrów termodynamicznych

Dynamiczny analizator mechaniczny (DMA): DMA7100

Mierzone parametry: moduł tłumienia drgań wywołany oscylacyjnym obciążeniem
Zakres temperatur:od -150 °C do 600 °C
Zastosowanie analiza termiczna, charakterystyka właściwości mechanicznych i lepkosprężystych