Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC) – powinowactwo i inne aspekty termodynamiczne reakcji

Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC) jest techniką używaną do ilościowych badań interakcji między molekułami. Mierzy ona bezpośrednio ciepło, które jest uwalniane bądź absorbowane w trakcie powstawania wiązania.

ITC jest jedyną metodą, która równocześnie ustala wszystkie parametry wiązania w pojedynczym eksperymencie. Nie wymaga żadnych modyfikacji reagentów biorących udział w wiązaniu, niepotrzebne są żadne znaczniki fluorescencyjne czy immobilizacja, ITC mierzy powinowactwo reagentów w ich formach niezmodyfikowanych.

Pomiar przepływu ciepła podczas wiązania umożliwia dokładne określenie stałej wiązania (KD), stechiometrii reakcji (n), entalpii (∆H) i entropii (ΔS). To przyczynia się do stworzenia kompletnego termodynamicznego profilu interakcji między molekułami. Izotermiczna kalorymetria miareczkowa wykracza poza powinowactwo między reagentami i pozwala wyjaśnić mechanizmy stojące za interakcjami molekularnymi. To głębsze zrozumienie wiązań między molekułami pozwala podjąć bardziej pewną decyzję w wyborze odpowiedniego związku. 

 

Zasada pomiaru ITC

Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC) jest używana do pomiarów reakcji pomiędzy molekułami. Metoda pomiaru pozwala określić powinowactwo wiązania, stechiometrię, entropię i entalpię wiązania powstającego między reagentami w roztworze, bez konieczności znakowania.

Gdy zajdzie reakcja, ciepło jest absorbowane bądź uwalniane i ten efekt jest mierzony przez czuły mikrokalorymetr podczas stopniowego miareczkowania ligandu do celi badawczej zawierającej makromolekułę.

Izotermiczna kalorymetria miareczkowa zasada działania i podstawy eksperymentu

Rys. 1. Zasada działania i podstawy eksperymentu ITC

 

Izotermiczna kalorymetria miareczkowa – jak to działa?

Termiczny płaszcz

W mikrokalorymetrze znajdują się dwie celki: jedna zawiera wodę lub bufor i działa jako celka referencyjna, druga zawiera próbkę. Izotermiczny kalorymetr miareczkujący musi utrzymać identyczną temperaturę w obu celkach. Detektory ciepła wyłapują różnicę temperatur między celkami podczas powstawania wiązania i przekazują informację do grzałek, które wyrównują temperaturę między celkami.

Przeprowadzanie pomiarów

Przed eksperymentem musimy ustawić temperaturę, w której chcemy przeprowadzić eksperyment. Ligand znajduje się w strzykawce, która jest umieszczona w bardzo precyzyjnym urządzeniu do nastrzyków (titrator). Titrator jest włożony do celki badawczej zawierającej molekułę. Serie małych porcji ligandu są dodawane do roztworu molekuły (np. białka). Jeśli wystąpi wiązanie ligandu z molekułą zmiany cieplne temu towarzyszące (wartości rzędu milionowych części stopnia Celsjusza) są zaobserwowane i zmierzone.

Od chwili pierwszego nastrzyku izotermiczny kalorymetr miareczkujący mierzy uwolnione/zaabsorbowane ciepło aż do chwili gdy reakcja tworzenia wiązania osiągnie równowagę i molekuła wysyci się ligandem. Przebieg krzywej po scałkowaniu pików z nastrzyków pozwala nam wejść w głąb reakcji i uzyskać bardzo wiele parametrów termodynamicznych wiązania.

 

Izotermiczna kalorymetria miareczkowa – wyniki i analiza danych

W przykładzie, który jest poniżej, reakcja jest egzotermiczna co oznacza, że w celce badawczej w jej wyniku wydziela się ciepło i piki jakie obserwujemy są skierowane w dół. Podczas wyrównywania się temperatur sygnał z urządzenia wraca do linii bazowej. Kolejna niewielka porcja ligandu jest dodawana do celki badawczej i następnie po raz kolejny mikrokalorymetr wyrównuje temperaturę między celkami. Stosunek molowy ligandu do molekuły jest stale podnoszony w wyniku kolejnych nastrzyków. Molekuła w celce badawczej jest coraz bardziej wysycana ligandem, następuje coraz mniej wiązań, co powoduje detekcję mniejszych ilości ciepła aż do momentu gdy w celce powstanie nadmiar ligandu w stosunku do molekuły czyli wysycenie roztworu molekuły.

izotermiczna kalorymetria miareczkowa łączenie molekuły z ligandem

Rys. 2. Reakcja wiązania ligandu z makromolekułą

Pole pod powierzchnią każdego piku jest integrowane i wykreślane w funkcji stosunku molowego ligandu do makromolekuły. Izoterma, którą uzyskujemy może być dopasowana do modelu wiązania zawartego w bazie urządzenia, zgodnego z powinowactwem molekuły do liganda (KD). Stosunek molowy na przegięciu izotermy wiązania określa stechiometrię reakcji. Diagram poniżej jest przykładem reakcji o stosunku molowym 1:1.

Izotermiczny kalorymetr miareczkujący - entalpia odczytywana bezpośrednio z izotermy i jest ilością ciepła uwolnionego przez mol związanego z molekułą liganda

Rys. 3. Modelowy przykład reakcji o stechiometrii 1:1

Entalpia (ΔH) również jest odczytywana bezpośrednio z wyznaczonej przez oprogramowanie izotermy i jest ilością ciepła uwolnionego bądź zaabsorbowanego przez mol związanego z molekułą liganda. To wszystko znaczy, że pojedynczy eksperyment ITC (izotermiczna kalorymetria miareczkowa) daje nam bardzo dużo informacji o reakcji, która zachodzi w celce – to pozwala zrozumieć naturę interakcji i jej aspekty termodynamiczne.

 

ITC jest bardzo szeroko stosowane w odkrywaniu i rozwijaniu nowych leków, a w szczególności do:

  • określenia powinowactwa reagentów,
  • selekcji i wyboru potencjalnych związków leczniczych,
  • pomiaru termodynamiki,
  • opisu mechanizmu wiązania,
  • potwierdzenia ilości miejsc wiążących w projektowaniu małocząsteczkowych leków,
  • opisywania specyficzności i wyznaczania stechiometrii reakcji,
  • badań nad kinetyką enzymatyczną.
Izotermiczny kalorymetr miareczkujący microcal peaq-itc

Rys. 4. Izotermiczny kalorymetr miareczkujący MicroCal PEAQ-ITC