HPLC (High Performance Liquid Chromatography) – wysokosprawna chromatografia cieczowa

Chromatografia, jako jedna z czołowych metod analitycznych, zajmuje kluczowe miejsce zarówno w laboratoriach kontrolno‑pomiarowych, jak i naukowo‑badawczych. Wśród różnych technik chromatograficznych, szczególną uwagę warto poświęcić metodzie HPLC (High-Performance Liquid Chromatography – wysokosprawna chromatografia cieczowa). Jej wyjątkowe zalety sprawiają, że jest powszechnie stosowana do precyzyjnej analizy skomplikowanych mieszanin chemicznych.

 

Jak działa HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa)?

HPLC to technika wykorzystująca ciecz jako fazę ruchomą. Proces rozdziału chromatograficznego odbywa się w kolumnie wypełnionej fazą stacjonarną. Kluczową rolę odgrywają tutaj właściwości chemiczne analizowanych związków, które wykazują różne powinowactwo do faz stacjonarnej i ruchomej. W efekcie, każdy związek ma inny czas retencji – czas potrzebny na przebycie drogi w systemie od momentu nastrzyku do wykrycia przez detektor. Dzięki temu możliwe jest dokładne rozdzielenie składników mieszaniny.

 

Właściwości fazy ruchomej

Faza ruchoma w HPLC odgrywa istotną rolę w procesie rozdziału. Jej skład jest dobierany w zależności od natury analizowanych związków. Zazwyczaj stosuje się układy dwóch lub więcej rozpuszczalników, co pozwala na uzyskanie optymalnego rozdziału. Warto wspomnieć o dwóch metodach elucji:

  • Elucja izokratyczna – stały skład fazy ruchomej przez całą analizę.
  • Elucja gradientowa – zmienny skład fazy ruchomej, który dostosowuje się w trakcie analizy, zwiększając ilość rozpuszczalnika odpowiedzialnego za lepsze wymywanie związków z kolumny.

 

Dobór warunków rozdzielania

Proces doboru warunków rozdzielania w HPLC może być wymagający i pracochłonny. Niezależnie od charakteru analizowanych związków oraz polarności faz stacjonarnej i ruchomej, w praktyce stosuje się kilka układów chromatograficznych:

  • NP-HPLC (Chromatografia normalnofazowa) – faza stacjonarna jest polarna, a faza ruchoma niepolarna. Idealna do rozdziału związków bardzo niepolarnych, takich jak węglowodory.
  • RP-HPLC (Chromatografia faz odwrotnych) – faza stacjonarna jest niepolarna, a faza ruchoma polarna. Używana do rozdziału związków organicznych polarnych i niepolarnych, takich jak aminokwasy, kwasy organiczne, leki, witaminy czy pestycydy. Kolumny mogą pracować w szerokim zakresie środowisk, od mało polarnych (metanol, acetonitryl) po polarne (roztwory kwasu fosforowego, sole, bufory) w zakresie pH od 2 do 8.
  • IC-HPLC (Chromatografia jonowa) – faza stacjonarna jest anionowa lub kationowa, a faza ruchoma to wodne roztwory buforowe. Rozdzielane są związki jonowe lub jony nieorganiczne.

 

Tabela 1. Porównanie układów wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Układ HPLC Faza Ruchoma Faza Stacjonarna Rodzaj rozdzielanych składników
NP-HPLC Rozpuszczalniki organiczne o małej polarności: dicholormetan, octan etylu, heksan Polarna

Wypełnienie zawiera grupy silandiolowe, silanowe i silaksanowe

Związki organiczne o bardzo małej polarności np. węglowodory
RP-HPLC Rozpuszczalniki organiczne o małej polarności:

Metanol, acetonitryl, tetrahydrofuran

Rozpuszczalniki polarne:

Roztwory kwasu fosforanowego, roztwory soli, bufory

Niepolarna

Wypełnienie zawiera modyfikowaną krzemionkę, czyli krzemionkę ze związanymi z nią grupami niepolarnymi o różnej długości łańcucha węglowego (C18, C8, C4)

Związki organiczne o małej i dużej polarności np.:

jak aminokwasy, kwasy organiczne, leki, witaminy czy pestycydy

IC-HPLC Wodne roztwory buforowe Wymieniacze jonowe osadzone na żelu krzemionkowym lub polimerze Związki jonowe, jony nieorganiczne

 

Chromatografy cieczowe firmy Knauer

analityczne hplc Azura Knauer

AZURA analityczne HPLC/UHPLC

Ciśnienie do:400 bar/862 bar/1000 bar/ 1240 bar
System pomp:Izokratyczny, birnarny HPG, Czwartorzedowy LPG
Zakres przepływu do:0,001-10 ml/min lub 0,001-5 ml/min

preparatywne HPLC

AZURA Preparatywne HPLC

Ciśnienie do:400 bar
System pomp:Izokratyczny, birnarny HPG, Czwartorzedowy LPG
Zakres przepływu do:50 ml/min lub 100 ml/min lub 1000 ml/min

FPLC system

AZURA FPLC

Ciśnienie do:50 bar/ 240 bar
System pomp:Izokratyczny, birnarny HPG, Czwartorzedowy LPG
Zakres przepływu do:10 ml/min lub 50 ml/min

azura sec system

AZURA SEC

Ciśnienie do:300 bar/ 400 bar/ 862 bar
System pomp:Izokratyczny
Zakres przepływu do:10 ml/min lub 50 ml/min

 

Podsumowanie

Metoda HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) to niezastąpione narzędzie w laboratoriach kontrolno‑pomiarowych i naukowo‑badawczych. Dzięki jej zaawansowanym możliwościom, możliwe jest precyzyjne rozdzielanie i analiza nawet najbardziej skomplikowanych mieszanin chemicznych. Wybór odpowiednich warunków chromatograficznych oraz zrozumienie właściwości chemicznych badanych związków są kluczowe dla uzyskania najlepszych wyników.

Jeśli potrzebujesz precyzyjnych analiz chemicznych, metoda HPLC jest doskonałym rozwiązaniem, które zapewni dokładne i niezawodne wyniki. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie oferuje wysokosprawna chromatografia cieczowa, i jak możemy pomóc w Twoich badaniach i analizach.