Zetasizer APS

Zautomatyzowany analizator wielkości białek dla specjalistów

wielkość makromolekułWielkość cząstek

Analizator wielkości i stabilności białek

Analizator Zetasizer APS jest dokładnym i prostym w obsłudze analizatorem DLS (Dynamic Light Scattering – Dynamiczne rozpraszanie światła), który automatycznie mierzy próbki umieszczone w standardowych płytkach 96. lub 384. dołkowe, przy minimalnym udziale użytkownika.

Charakterystyczne cechy:

  • Automatyzacja pomiarów wielkości białek
  • Małe objętości próbek (20 µl), w pełni odzyskiwane
  • Automatyczne zasysanie próbek zapewniające najwyższą wydajność pomiarów i jakość wyników

Typowe zastosowania:

  • wykrywanie agregatów – rozpraszanie światła można wykorzystywać do wykrywania agregatów w roztworach białkowych i optymalizacji warunków przechowywania w celu uniknięcia agregacji
  • kontrola rośnięcia kryształów – czystość białek ma istotne znaczenie w produkcji kryształów, których struktura molekularna określana jest za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej. Zetasizer APS wymaga minimalnej ilości próbki i umożliwia szybie, automatyczne testowanie wielu roztworów buforowych, w celu znalezienia idealnego do krystalizacji danego białka
  • kontrola rozpuszczania białek – monitorowanie zmian wielkości, rozpraszania, natężenia i polidyspersyjności białek w czasie, w celu optymalizacji długoterminowej stabilności i warunków przechowywania
  • identyfikacja charakterystyk termicznych – stabilne i dokładne sterowanie temperaturą jest podstawą konstrukcji analizatora Zetasizer APS. Standardowe procedury upraszczają przeprowadzanie pomiaru wielkości białek i natężenia rozpraszania w zdefiniowanym przez użytkownika przedziale temperatury. Jakiekolwiek zmiany w strukturze białka na skutek zmian temperatury zostaną jednoznacznie zidentyfikowane.

Analizator wykorzystuje następujące techniki pomiarowe:

 

Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS – Dynamic Light Scattering) to szeroko rozpowszechniona metoda pomiaru wielkości nanocząstek zdyspergowanych w cieczy. W metodzie tej dyspersja nanocząstek jest oświetlana promieniem lasera. Światło lasera ulega rozproszeniu i jest zbierane przez detektor. Sygnał na detektorze zmienia się na skutek tego, że cząstki ciągle drgają ruchami Browna. W tej technice mierzymy szybkość poruszania się cząstek, na skutek ruchów Browna, a następnie przeliczamy ją na rozkład wielkości cząstek przy użyciu równania Stokesa-Einsteina. Zetasizer wykorzystuje opatentowaną technikę NIBS (Non-Invasive Back Scatter) w której detektor jest ustawiony pod kątem 173 stopni. Taka konfiguracja zapewnia z jednej strony najwyższą czułość, a z drugiej umożliwia pomiary w wysokich stężeniach.

 

Elektroforetyczne rozpraszanie światła (ELS – Electroforetic Light Scattering) to technika, w której naładowane cząstki zawieszone w cieczy poddawane są wpływowi pola elektrycznego. Pod wpływem przyłożonego pola cząstki zaczynają się poruszać z charakterystyczną prędkością, zwaną ruchliwością elektroforetyczną. Malvern Panalytical stosuje opatentowaną technikę PALS (Phase Analysis Light Scattering) do określania ruchliwości elektroforetycznej, która z kolei jest przeliczana na potencjał zeta. Wartość potencjału zeta jest wykorzystywana do określania stabilności układów koloidalnych.

 

Wielokątowe dynamiczne rozpraszanie światła (MADLS – Multi-Angle Dynamic Light Scattering) to nowatorska technika pozwalająca na wysokorozdzielczy pomiar wielkości cząstek zdyspergowanych w cieczy. DLS jako technika pomiarowa ma ograniczenia w rozróżnianiu kilku populacji cząstek w obrębie tej samej próbki. MADLS wykorzystuje zależność kątową rozproszonego światła, łącząc informacje uzyskane pod różnymi kątami (173, 90 i 13 stopni), dając pojedynczy wysokorozdzielczy rozkład wielkości cząstek.

Białka
makromolekuły
emulsje
zawiesiny
przemysł chemiczny
chemia specjalistyczna
produkty konsumenckie
nanomateriały
farmacja
przemysł spożywczy
produkty konsumenckie
farby i tusze


Linki do strony producenta