MicroCal PEAQ-DSC

Kompleksowe badania stabilności białek

MicroCal PEAQ-DSC to wysokiej czułości, w pełni zautomatyzowany, wysokowydajny różnicowy kalorymetr skaningowy do charakteryzacji stabilności białek i biomolekuł. Uzyskane wyniki dostarczają kluczowych informacji potrzebnych przy badaniach biofarmaceutycznych, począwszy od inżynierii białek poprzez procesy preformulacji, aż do formulacji produktu końcowego. Możliwość 24-godzinnej analizy bez operatora i zintegrowane z urządzeniem oprogramowanie upraszczają pracę i podnoszą produktywność.

MicroCal PEAQ-DSC mierzy parametry termodynamiczne: entalpię (ΔH) i temperaturę przemiany fazowej (Tm) termicznie wywoływanych przemian strukturalnych badanej substancji. Informacje te pozwalają określać czynniki wpływające na stabilizację i destabilizację białek, kwasów nukleinowych, micel, i innych wielkocząsteczkowych układów. Pomiary mikrokalorymetryczne pozwalają przewidywać trwałość biomolekuł, opracowywać nowe sposoby oczyszczania, charakteryzowania budowy białek i innych substancji biologicznie czynnych, a także określania powinowactwa ligandów do odpowiednich białek w przypadku badań związanych z opracowywaniem małocząsteczkowych leków.

Różnicowy kalorymetr skaningowy dysponuje oprogramowaniem usprawniającym pracę, dzięki uproszczonej konfiguracji ustawień pomiaru i możliwości elastycznego operowania instrumentem. Automatyczna analiza danych i ulepszone sortowanie pomagają rozwiązywać problemy podczas analiz, redukując czas obróbki danych w przypadku typowego pomiaru z dni do godzin.

Różnicowy kalorymetr skaningowy MicroCal PEAQ-DCS to:

 • Przemysłowo sprawdzona technika określania stabilności wymagająca minimalnej pracy nad dostosowaniem badania zapewnia szybkie znalezienie optymalnych warunków stabilności.
 • Bezpośredni pomiar stabilności biomolekuł w roztworze prowadzony w ich niezmienionym stanie, bez konieczności znakowania.
 • Standaryzowane płytki posiadające po 96 pozycji na próbki zapewniają dużą pojemność i łatwe wypełnianie z termostatowaniem do 6 płytek.
 • W pełni zintegrowany autosampler umożliwiający prowadzenie do 50 pomiarów próbek dziennie.
 • Automatyczne napełnianie, dozowanie i czyszczenie cel pozwala na bezobsługową pracę przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 • Rozbudowane oprogramowanie skraca czas analizy danych zwykłych eksperymentów z dni do kilku godzin.
 • Przy objętości celi 130 μl i wymaganym stężeniu próbki zaledwie 0,2 mg/ml możliwe jest określanie parametrów termodynamicznych próbek deficytowych i cennych.
 • Znajduje zastosowanie w przypadkach, w których zawodzą metody optyczne, jak w przypadku próbek mętnych, barwnych i zawierających cząstki stałe.
 • Niereaktywne cele ze stopu tantalu 61 zapewniają doskonałą odporność chemiczną i inertność podczas pracy z białkami i innymi biomolekułami.
 • Zamontowane na stałe cele zapewniają powtarzalność, ultraczułą pracę i niewielkie wymogi dotyczące konserwacji.
 • Dobrane cele kapilarne zapewniają szybkie skanowanie i szybkie uzyskiwanie równowagi termicznej.
 • Kompletny system obejmuje przystawkę ThermoVac do przygotowania próbek i czyszczenia. Nie wymaga żadnych innych akcesoriów, reagentów i materiałów eksploatacyjnych.
 • Pomiar przesunięć temperatury Tm zależnych od wiązań ligandów

Zasada działania została opisana w artykule dotyczącym skaningowej kalorymetrii różnicowej.

Microcal PEAQ-DSC Automatyczny Manualny
Rodzaj pomiaru Temperatura przemiany fazowej Tm,Entalpia ∆H, zmiana pojemności cieplnej ∆Cp,Zmiana pojemności cieplnej ∆Cp
Pojemność na próbki 288  –
Objętość próbki 325 µl 250 µl
Objętość celi 130 µl 130 µl
Sposób podawania próbki płytka 96-dołkowa
Przerób próbek 50 próbek / 24 h (bezobsługowo) 6 próbek / 8 h
Materiał celi Tantal Tantal
Rodzaj celi Kapilarna Kapilarna
Szumy 0,05 µCal/°C 0,05 µCal/°C
Typowe stężenie próbki 0,1 – 10,0 mg/ml 0,1 – 10,0 mg/ml
Zakres temperatur Od -10 do 130 °C Od -10 do 130 °C
Maksymalna szybkość skanowania 240 °C/h 240 °C/h
Czas odpowiedzi 5 s 5 s
Wiele trybów odpowiedzi Tak (pasywny, wysokie wzmocnienie, niskie wzmocnienie)
Powtarzalność linii bazowej 1 µCal/°C 1 µCal/°C
Powtarzalność pomiaru 0,2 µCal/°C 0,2 µCal/°C

Farmacja
chemia specjalistyczna
białka i makromolekuły