Analiza pierwiastkowa | ASA, AFS, ICP-OES

Analiza składu pierwiastkowego odgrywa bardzo dużą rolę zarówno w branżach powiązanych z bezpieczeństwem człowieka i środowiska, jak i w placówkach badawczych. Analizatory składu pierwiastkowego mogą oznaczyć metale, półmetale, a niekiedy również niemetale w zakresie od setnych części ppt do procentów zawartości w roztworze, w zależności od zastosowanej metody.


Atomowa Spektrometria Emisyjna (ASA, AAS) polega na odczycie zmian absorpcji światła w płomieniu zawierającym dany pierwiastek. W przypadku użycia metody płomieniowej pomiar przebiega momentalnie, jednak możliwości pomiarowe są ograniczone do stężeń rzędu mg/L. Dzięki zastosowaniu pieca grafitowego lub generatora wodorków użytkownik może oznaczać pierwiastki o stężeniu niższym o rząd wielkości, jednak pomiar wydłuża się nawet do kilku minut.


Atomowa Spektrometria Fluorescencyjna (AFS) umożliwia wykrycie śladowych ilości pierwiastków tworzących wodorki. Konstrukcja i funkcjonalność spektrometru fluorescencji atomowej zapewniają zwiększoną czułość przy pomiarze, w stężeniach nawet do ppt (ng/L), dla takich pierwiastków jak: Hg, As, Cd, Zn, Bi, Se, Te, Sb, Sn, Ge i Pb.


Optyczna Spektrometria Emisyjna (ICP-OES) – większość pierwiastków w stanie wzbudzenia emituje energię o danej długości fali. Metoda polega na rejestracji zmian takiej emisji po wprowadzeniu próbki do plazmy. ICP-OES  jest metodą umożliwiającą pomiar nawet do 75 pierwiastków, na dodatek w niedługim czasie. Ponadto limity detekcji pozwalają na oznaczenie stężeń już od dziesiątych części µg/L.W ofercie naszej firmy znajdują się analizatory składu pierwiastkowego (ASA, AFS, ICP-OES).


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z opiekunem produktów:

Mateusz Parol

mateusz.parol@apinstruments.pl

(+48) 608 488 104